A Telefon-Hírmondó kérelmezése

  • Megjelent: 17 March 2015

Puskás Tivadar új találmányának, a telefonhírmondónak engedélyezése tárgyában 1893. évi március hó 2-án az alábbi kérvényt intézte Lukács Bélához, aki akkor Magyarország kereskedelmi minisztere volt:

"Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!

       A találmányomat és tulajdonomat képezõ Telefon Hírmondóval, melyre vonatkozólag szabadalmamat 1892. évi július hó 14-én 46.990. és 1893. évi február hó 4-én 9.093. számok alatt Nagyméltóságod vezetése alatt álló m. kir. minisztériumnak szabályszerûleg bejelentettem, Nagyméltóságod kegyes szóbeli engedélye folytán széles alapra fektetett, beható kísérleteket tettem, melyek folyamán ezen Telefon-Hírmondónak életképessége és közhasznú volta minden kétséget kizárólag igazolást nyert.
      Minthogy ily biztató tapasztalatok után a Telefon-Hírmondót Budapest fõ- és székvárosban létesíteni óhajtom, ennélfogva az 1888: XXXXI. tc. rendelkezéseire való tekintettel azon alázatos kérelemmel bátorkodom Nagyméltóságodhoz fordulni, miszerint ezen Telefon-Hírmondónak Budapest fõ- és székvárosában való létesítésére, berendezésére és üzemben tartására a kizárólagos engedélyt nekem ötvenévi idõtartamra megadni kegyeskedjék.
      Nem hagyhatom említés nélkül, hogy kérdésben forgó találmányomra a szabadalmat nemcsak a kontinens összes államaiban, de, sõt több tengerentúli államban is biztosítottam már.
      Szent meggyõzõdésem, hogy ezen idegen államok is a legmesszebbmenõ koncessziókkal fogják támogatni ezen nagyérdekû és közhasznú új intézmény életebeléptetését.
      Ha mindamellett is arra határoztam magamat, hogy ezen találmányt legelõször hazámban léptettem életbe, ezáltal hazám iránt tartozó kötelességemet akarom leróni. De ezen eljárásom által, úgy hiszem másrészt jogos igényt szereztem magamnak azon várakozásra, hogy a Magas Kormány közhasznú vállalatom életbe léptetését minden kitelhetõ módon elõmozdítani és megkönnyíteni kegyes leend.
      Ezen reményben ismétlem fent említett alázatos kérelmemet és maradok Nagyméltóságod kegyes elhatározását bizalommal várva, mély hódolattal Nagyméltóságodnak alázatos szolgája

Puskás Tivadar."